Политика за приватност

Заштита на личните податоци

1. ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИВАТНОСТ

Оваа компанија ја почитува вашата приватност и посветени сме на тоа да ги заштитиме вашите лични податоци. Политиката за заштита на лични податоци (во делот: Политика) ги дефинира начините на собирање лични информации, целта за која ги собираме, безбедносните мерки што ги користиме за да ги заштитиме луѓето со кои ги споделуваме и правата за приватност. Оваа политика се применува на сите корисници на платформата Бинтерн.

2. УПРАВУВАЊЕ СО ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Оваа политика се однесува на сите лични податоци кои се собираат и складираат од страна на Бинтерн ДООЕЛ. Како контролор на податоци, Бинтерн ДООЕЛ е одговорен за обработка и чување на вашите лични податоци. Доколку имате било какви прашања во врска со користењето на оваа политика или за остварување на вашите права според оваа Политика, ве молиме контактирајте на некој од следните контакти: contact@bintern.com или +389 72 642 390.

3. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Вашите лични податоци ги обработуваме исклучиво врз основа на јасно поставени цели, на безбеден и транспарентен начин. Ние ги собираме вашите лични податоци кога ги доставувате (на пример, користејќи ја нашата веб-страница, користејќи ја платформата, нарачување на нашите услуги, прашања по е-пошта, телефон или пишување на нашата меил адреса или на кој било друг начин за да ги испорачаме вашите лични информации). Ние исто така ги собираме вашите лични податоци користејќи ги колачињата на нашата веб страница.

3.1 Видови лични информации

Лични информации кои ги собираме се: име и презиме, име на компанијата, е-маил адреса, физичка адреса, телфонски број, факултет, универзитет, година на студии.

3.2 Правна основа за собирање и обработка на лични податоци

Во согласност со законот со кој се уредува заштитата на личните податоци, вашите лични податоци може да се обработат на следниве законски основи:
- по претходно добиена согласност на субјектот на лични податоци;
- за извршување на договор во кој субјектот на лични податоци е договорна страна или на барање на субјектот на лични податоци, пред негово пристапување кон договорот;
- за исполнување на законска обврска на контролорот;
- за заштита на животот или суштинските интереси на субјектот на лични податоци;
- за извршување на работи од јавен интерес или на службено овластување на контролорот или на трето лице на кое му се откриени податоците или
- за исполнување на легитимните интереси на контролорот, трето лице или лице на кое податоците му се откриени, освен ако слободите и правата на субјектот на лични податоци не преовладуваат над таквите интереси.

3.3 Цел на обработка

Компанијата ќе ги обработува вашите податоци само за специфични, експлицитни и легитимни цели. Се обврзуваме да не ги обработуваме вашите лични податоци на начин што е неспојлив со целите дефинирани во оваа Политика. Целите во кои можеме да ги користиме вашите лични информации се дефинирани подолу. Бинтерн ДООЕЛ може да ги користи вашите лични податоци за една или повеќе идентификувани цели. Целите за кои ќе ги користиме вашите лични податоци се следниве:
 • Комуницирање со вас за да ги обезбедиме нашите услуги и да одговориме на вашите прашања (ова вклучува посебни информации во врска со платформата, одговарајќи на вашите барања испратени преку интернет или преку печатени формулари, пополнување на анкета за задоволство).
 • При посредување за пракитканство или вработување. Вашите податоци се користат со цел да ви се помогне во процесот на барање на пракса или работа за работобарателите и барање на вработен или практикант за работадавачите.

3.4 Колку долго ги чуваме вашите лични податоци

Вашите лични податоци се чуваат во согласност со важечките закони и (i) само колку што е потребно за да се постигне целта за која се обработуваат податоците или (ii) за законски период за периодот што е потребен за извршување на договорот, вклучувајќи ги сите гарантни периоди и рокови во кои е можно да се утврдат било какви договорни побарувања (на пр. за 1 година од исполнувањето на договорните обврски). Податоците собрани врз основа на согласност ќе бидат избришани дури и пред откажувањето, ако се постигне целта за која се собираат податоците. Личните податоци за кои е истечен периодот на задржување (на пр., Ако целта за која биле собрани поради истекот на законскиот рок и сл.) Ќе бидат избришани, уништени или анонимизирани на таков начин што употребата на личните податоци повеќе не е возможна. Доколку ви требаат дополнителни информации за периодот на задржување на вашите лични податоци, ве молиме контактирајте не на било кој од контактите дефинирани во Точка 2 од оваа Политика.

4. ЗАШТИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Со цел да ги заштитиме вашите лични податоци, имаме усвоено соодветни технички и организациски мерки кои вклучуваат:

 • редовно и ефикасно ажурирање на софтверот и компјутерската опрема каде што ги чуваме вашите лични податоци,
 • обезбедување на пристап до лични податоци,
 • поддршка,
 • едукација на вработените кои обработуваат лични податоци на работа,
 • информирана и внимателна работа при изборот на лице кое ги обработува вашите лични податоци и прави надзор над вработените и другите лица кои обработуваат ваша лична информација, вклучувајќи ревизија, следење и преземање на соодветни мерки во случај на какви било безбедносни инциденти кои го спречуваат или ограничуваат настанувањето на оштетувањето на личните податоци.
 • Ги преземаме сите мерки според нашите технолошки способности (вклучувајќи ги и трошоците за спроведување на одредени мерки) и го проценуваме влијанието врз вашата приватност. Во случај на повреда на заштитата на личните податоци, без одлагање ќе го известиме надлежниот надзорен орган за секое такво прекршување. Во случај на сомневање дека е сторено кривично дело, ќе поднесеме извештај за прекршоци до полицијата и до надлежниот обвинител. Во случај на повреда на заштитата на податоците што може да претставува висок ризик за правата и слободите на поединците, ќе ве известиме без одлагање за таков настан.

5. БРИШЕЊЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Сите корисници може сами или по барање на наведените контакт информации да побараат или направат бришење на нивнтите профили и лични податоци на платформата.
За да може да го избришат профилот корисниците треба да ги направат следните чекори:

 1. Најавување на платформата
 2. Во странта на профилот во горниот десен агол има паѓачко мени од кое потребно е да изберат Поставки
 3. Во страна на поставките потребно е да кликнат на копчето Избриши го профилот
 4. Откако ќе кликенте на копчето Избриши го профилот потребно е повторно да се автентицираат
 5. Откако ќе се автентицираат го внесуваат нивното кроисничко име и кликнуваат на копчето Потврди бришење
 6. Доколку бришење е успешно тие ќе бидат пренасочени на почетна страна, во спротивно ќе им се појави порака за грешка.