Добредојдовте на Бинтерн!

Ние сме онлајн платформа која ќе ве поврзе со студентите на 19
универзитети низ нашата држава. Секоја година се запишуваат по 57 000
студенти во просек токму еден од тие студенти ќе биде ваш иден вработен!

Ајде заедно да креираме професионалци


Регистрирај се

― Првиот оглас е бесплатен!
― Целта е да учеме во пракса и да се усовршуваме.

Добредојдовте на Бинтерн!

Ние сме онлајн платформа која ќе ве поврзе со студентите на 19 универзитети низ нашата држава. Секоја година се запишуваат по 57 000 студенти во просек токму еден од тие студенти ќе биде ваш иден вработен!

Ајде заедно да креираме професионалци

Регистрирај се

― Првиот оглас е бесплатен!
― Целта е да учеме во пракса и да се усовршуваме.