Добредојдовте на Бинтерн!

Ние сме онлајн платформа која ќе ве поврзе со над 5000 регистрирани
компании за пракса и идно вработување. Наша визија е да виe најдете компанија
за пракса и да стекнете практични вештини и да постанете професионалци!

Ајде да постанеме професионалци


Регистрирај се!

― Пронајдете пракса во компанија што ја препорачуваат.
― Доколку сте задоволни од услугата наредните месеци се по 10€!

Добредојдовте на Бинтерн!

Ние сме онлајн платформа која ќе ве поврзе со над 5000 регистрирани компании за пракса и идно вработување. Наша визија е да ви да најдете компанија за пракса и да стекнете практични вештини и да постанете професионалци!

Ајде заедно да станеме професионалци

Регистрирај се!

― Пронајдете пракса во компанија што ја препорачуваат.

― Ќе ви помогнеме да станете професионалци!